ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД БОЛОН
ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Даваажав Ганхуяг

ТУЗ-ийн дарга, үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

Лундаа Даваажаргал

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

ТЭН ЧЁН ТАЙ

Хувьцаа эзэмшигч

Ганхуяг Түмэндэлгэр

ТУЗ-ийн гишүүн

Даваажав Ганхуяг

ТУЗ-ийн дарга, үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч

Лундаа Даваажаргал

Үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигч