Эрхэм Зорилго

Бидний компани олон талт үзэл баримтлалынхаа эрхэм зорилгоо доорх уриануудаар тодотгож байна.

Алсын Хараа

Бүс нутагтаа тэргүүлэгч компани байна.

Хамтын зүтгэл-өсөлтийн түлхүүр. 

Үнэт зүйл

Эх орныхоо гэгээлэг ирээдүйд хувь нэмрээ оруулах, байгууллагын хөгжлийн хамгийн чухал хүчин зүйл болох шударга өрсөлдөөнд шантралгүй зүтгэгч, мохошгүй тэмцэн ялагч, хүчирхэг бизнесийг эрхлэгч, нийгмийн хариуцлагын оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэгч, байнга шинийг санаачлан нэвтрүүлэгч, бүс нутагтаа тэргүүлэгч компани байна. 

Хэрэглэгчдийнхээ сэтгэл ханамж, ажилтнуудынхаа хүн чанар, ур чадварын хөгжилд суурилсан байгууллагынхаа бүтээмжийн бодит өсөлтөд үндэслэн тэднийхээ сэтгэл санааны болон материаллаг аз жаргалтай амьдралыг бодитой дэмжихийг нэн тэргүүнд тавина. 

Харилцагчдынхаа итгэл найдварыг чухалчилна.

Хэрэглэгчиддээ хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэгч байна. 

Өндөр бүтээмжтэй,байнга шинийг санаачлагч болон инновацийг нэвтрүүлэгч, нийгмийн хариуцлагын оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэгч байна.

Компанийн удирдлагын баг нь ажилтнуудынхаа хувь хүний авьяас, ажлын ур чадвар болон өөрийгөө нээж хөгжүүлэхийг дэмжихдээ  “Growth&Virtuous cycle-Өсөлт ба Баялагийн хуваарилалтын ээлтэй циклийн” зарчмыг баримтална. Ингэснээр ажилтнууд маань “Тоолшгүй олон зорилгыг хэрэгжүүлэгч-Дэлхийн түвшний бизнесменүүд” болно. Үр дүнд нь бидний эрхэм зорилго, алсын харааны зорилтууд хэрэгжих болно. Бид дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлээ New DEAL(2026) of BRAND&New Brand хэмээн тодотгож байна. Бид үндсэн зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхдээ MАРКЕТ IN-ний менежментээр үйл ажиллагаагаа байнга хурдацтай шинэчлэх, мөн НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилтод (SDGs-suistainable development goals-17) хувь нэмрээ оруулах гэсэн хоёр үндсэн стратегийг баримталж ажиллана.