Эрхэм Зорилго

Бидний компани олон талт үзэл баримтлалынхаа эрхэм зорилгоо доорх уриануудаар тодотгож байна.

Алсын Хараа

Бүс нутагтаа тэргүүлэгч компани байна.

Компанийн хөгжлийн хамгийн чухал хүчин зүйл болох шудрага өрсөлдөөнд мохошгүй тэмцэн ялагч, хүчирхэг бизнесийг эрхлэгч, нийгмийн хариуцлагын оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэгч компани байна.

Үнэт зүйл

Хэрэглэгчидийнхээ сэтгэл ханамж болон ажилтнуудынхаа хүн чанарын болон ур чадварын дэвшил хөгжил,түүнчлэн тэднийхээ сэтгэл санааны болон материаллаг аз жаргалтай амьдралыг бодитой дэмжих үйл ажиллагааг нэн тэргүүнд тавина.
Харилцагчдынхаа итгэл найдварыг чухалчилна.
Хүн төрөлхтөн хийгээд эх орныхоо илүү гэгээлэг ирээдүйд бодит хувь нэмрийг оруулна.
Хэрэглэгчиддээ хамгийн чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нийлүүлэгч,шудрага өрсөлдөөнд мохошгүй тэмцэн ялагч, хүчирхэг бизнесийг эрхлэгч байна.
Өндөр бүтээмжтэй,байнга шинийг санаачлагч болон инновацийг нэвтрүүлэгч, нийгмийн хариуцлагын оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэгч байна.
Компанийн удирдлагын баг нь ажилтнуудынхаа “хувь хүний авьяас, ур чадвар болон “өөрийгөө нээж хөгжүүлэх” санаачлагыг дэмжих бодлогыг гаргаж ажиллана. Энэ бодлого нь “өсөлт ба баялагийн дахин хувиарлалтын ээлтэй цикл”-ийн зарчмаар хэрэгжинэ.
Манай компанийн ажилтан (менежер, бизнесмен) бүр нь “Тоолошгүй Олон Зорилгыг Хэрэгжүүлэгч-Дэлхийн Түвшний Бизнесмен” болох зорилтыг тавина.