Search
Close this search box.

Бридж корпорацийн санхүүгийн үзүүлэлтүүд

2005-2021 оны бодит гүйцэтгэл

2022-2026 оны төсөөлөл (ирэх 5 жил)

Нийт хөрөнгө (сая төгрөг)

Ирэх 5 жилд 2 дахин өсгөнө

Нийт хөрөнгө (сая төгрөг)

Ирэх 5 жилд 2.6 дахин өсгөнө

Цэвэр ашиг (сая төгрөг)

Ирэх 5 жилд 2.3 дахин өсгөнө

Өөрийн хөрөнгө (сая төгрөг)

Ирэх 5 жилд 2.2 дахин өсгөнө

Хөрөнгийн өгөөж (%)

Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (%)