Search
Close this search box.

МОНГОЛ ЗҮРХ СЭТГЭЛ ХХК

Байгуулагдсан он: 2007

Тус компани нь тэргүүлэх зэрэгтэй геологичид ахалсан геологи хайгуулын бүрэлдэхүүнтэйгээр геологи, эрэл хайгуулын судалгааны дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Ашигт малтмалын эрэл,
хайгуулын чиглэлээр зөвлөгөө өгөх

Эрдэсжилтийн хэтийн төлөвтэй талбайн ерөнхий, нарийвчилсан судалгаа

Геологийн том болон жижиг масштабын зураглал

Ерөнхий эрэл, хэтийн төлвийн үнэлгээ

Геохими ба сорьцлолт

Гео мэдээллийн сан